Blog

Vývoz tovaru do európskych krajín mimo EÚ

Na každého podnikateľa sa pri obchodovaní so zahraničím vzťahujú určité povinnosti. Pri vývoze tovaru do krajiny mimo EÚ je potrebné vykonať rôzne colné formality. Pre tých, ktorí dodávajú tovar štátom mimo EÚ (čiže do tretej krajiny), vyplývajú povinnosti zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nezabúdajte, že ich musíte dodržiavať aj v prípade krajín, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru.

Doklady preukazujúce vývoz tovaru z EÚ do tretích krajín

Platiteľ dane je povinný preukázať prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia EÚ, a dokladom o preprave tovaru. Môže ním byť napríklad CMR, lodný list, letecký nákladný list, karnet TIR alebo dodací list TR pri preprave kontajnerov.

 

Miesto dodania tovaru pri vývoze tovaru je určené podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Faktúra sa vystavuje do 15 dní od dodania tovaru alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru.

Uvedenie vývozu tovaru v daňovom priznaní

Podľa § 47 zákona o DPH je oslobodené od dane dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.

Platiteľ dane uvedie do daňového priznania vývoz tovaru (riadok 15 a 17 daňového priznania) v zdaňovacom období, kedy došlo k dodaniu tovaru. Dňom dodania tovaru je deň výstupu tovaru z územia EÚ potvrdeným colným úradom v colnom vyhlásení.

Predaj do zahraničia mimo EÚ

V Spojenom kráľovstve sa až do 31. decembra 2020 uplatňujú všetky právne predpisy EÚ. Presný postup na vývoz tovaru do tretích krajín nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kontaktujte nás

Kontakt

  • nextporter s.r.o
  • Ďumbierska 20
  • 974 11 Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Tel.: +421 (0)905 946 616
  • E-mail: info@nextporter.com
  • Nextporter instagram facebook